ab

TERMS & CONDITIONS

 

GENERELLE BETINGELSER

1. Gyldighet

1.1 Disse avtalebetingelser gjelder ved inngåelse av avtale om leie av boenhet og/eller tilleggstjenester mellom leietaker, og ARNØY BRYGGE AS som tilbyder av boenheter og tilleggstjenester.

1.2 Avtalen er bindende mellom partene når leietaker har mottatt en bekreftelse på bestillingen.

2. Bestilling

2.1 Ved bestilling spesifiseres antall deltakere, romnetter og evt. andre varer og tjenester som skal leveres av ARNØY BRYGGE i forbindelse med arrangementet. Basert på ovennevnte spesifikasjoner, skal bestillingen også inneholde et kostnadsoverslag for arrangementet.

2.2 Vi påberoper oss 30% forskuddsbetaling ved store arrangementer i lav sesong, og 50% i høysesong.

3. Priser

3.1 Alle priser er i norske kroner og inkluderer MVA. De avtalte priser er bindende for begge parter. ARNØY BRYGGE forbeholder seg allikevel retten til å foreta justeringer i prisene som følge av økte kostnader ved innkjøp av varer og tjenester, økte skatter og avgifter, eller ved andre omstendigheter utenfor anleggets kontroll.

4. Detaljer i arrangementet

4.1 Senest 14 dager før arrangementet skal ARNØY BRYGGE ha mottatt fra arrangøren, alle detaljer som har betydning for en vellykket gjennomføring av arrangementet.

4.2 Ifølge alkoholloven er det ikke tillatt å nyte medbrakt alkohol under båttransport og innenfor restauranten/konferanse-område. Det er lov å ha med medbrakt i boenhetene.

4.3 Alt utstyr må oppfylle nødvendige sikkerhetskrav som for eksempel brannsikkerhet etc. Arrangøren kan ikke installere og feste ting i vegger og tak hvis det ikke er gitt skriftlig tillatelse til dette fra ARNØY BRYGGE. Alt utstyr må fjernes rett etter arrangementet. ARNØY BRYGGE påtar seg rettigheten til å fjerne og lagre utstyr på kundens bekostning om ikke annet er avtalt. Hvis rettighetene til en tredjepart påvirkes av arrangementet (musikk, copyrights etc.) må arrangøren hente inn en slik godkjennelse og betale eventuelle avgifter og øvrige kostnader. Skulle det allikevel rettes økonomiske krav mot ARNØY BRYGGE skal dette dekkes i sin helhet av arrangøren.

5. Disposisjon av overnattingsrom / boenheter

5.1 Bestilte boenheter vil normalt kunne garanteres klare fra kl. 15.00 ankomst dagen. Rommet disponeres frem til senest kl 10:00 avreisedagen, men senere avreise kan avtales individuelt dersom dette er ønskelig. Det kan komme ekstra kostnad for sen utsjekk

6. Erstatning

6.1 ARNØY BRYGGE påtar seg ikke ansvar for arrangørens og eventuelle utstilleres/gjesters eiendeler og anbefaler derfor at det tegnes egen forsikring.

7. Reklamasjoner

7.1. Eventuell reklamasjon må meddeles ARNØY BRYGGE AS umiddelbart, og senest innen 48 timer fra leieperiodens start eller oppdagelsen av skaden/ mangelen, og uansett før avslutningen av leieforholdet. Dersom skaden/ mangelen ikke blir eller kan rettes på stedet, skal skriftlig reklamasjon sendes ARNØY BRYGGE AS innen 30 dager etter at leieperioden er avsluttet. ARNØY BRYGGE AS plikter å svare leietaker innen 6 uker etter mottatt reklamasjon.

7.2. Det foreligger en mangel dersom boenheten avviker fra det som er avtalt eller forutsatt i avtalen, og dette ikke skyldes leietakeren eller forhold på hans side. Avvik fra det avtalte regnes likevel ikke som mangel dersom det er av mindre betydning, eller er av det slag kunden må regne med kan inntreffe fra tid til annen. Det samme gjelder avvik i naturgitte forhold som ARNØY BRYGGE AS   verken hadde eller burde ha kjennskap til eller herredømme over.

7.3. Leietaker forplikter seg til å bidra til å unngå forverring av skader, mangler og feil, og medvirke til å holde tap så lave som mulig for ARNØY BRYGGE AS. ARNØY BRYGGE AS skal ha en rimelig frist til å rette eller utbedre en eventuell skade eller mangel.

7.5. ARNØY BRYGGE AS forbeholder seg retten til, om mulig og etter ARNØY BRYGGE AS beslutning, å avhjelpe en eventuell skade eller mangel ved å omplassere leietaker til en annen boenhet/annen båt av tilsvarende pris og kvalitet.

7.6. ARNØY BRYGGE AS erstatningsansvar omfatter kun direkte økonomisk tap. ARNØY BRYGGE AS kan ikke holdes ansvarlig for indirekte tap (følgeskade) eller skade av ikke-økonomisk art (ideell skade). Erstatning kan ikke kreves for tap eller skade som skyldes leietakers egen forsømmelse eller forhold

8. Force Majeure

ARNØY BRYGGE vil ha rett til å kansellere, utsette eller på annen måte endre arrangementsbestillingen helt eller delvis som et resultat av en force majeure-hendelse, inkludert, men ikke begrenset til krig, opprør, brann, naturkatastrofe, streik, handlinger og råd fra myndigheter og helsemyndigheter og organisasjoner, terrorisme, epidemier, sivil forstyrrelse og andre årsaker utenfor dets kontroll. Kunden godtar slike endringer ved reservasjonen av arrangementet, og har ikke rett til noen form for kompensasjon og vil i tilfelle avbestilling samarbeide for å omplanlegge arrangementet i rimelig tid. Skulle kunden eller overnattingstedet ikke kunne gjennomføre arrangementet som planlagt grunnet retningslinjer for reiser og råd om sosial distansering fra WHO (Verdens Helseorganisasjon) eller andre lignende organer, forbeholder kunden og/eller overnattingstedet seg retten til å utsette arrangementet til en alternativ dato med lik eller større kontraktsverdi. Gjennomføringen må være i løpet av de neste 12 månedene fra den opprinnelige datoen for bestillingen for å unngå avbestillingsgebyr. Hvis arrangementet har blitt flyttet eller utsatt til nye datoer fra den opprinnelige kontrakten; er det avbestillingsfristen for de opprinnelige datoer som vil være gjeldende. ARNØY BRYGGE AS kan ikke holdes ansvarlig for tap som oppstår som følge av slik annullering. ARNØY BRYGGE AS er forpliktet til å ta de nødvendige tiltakene, hvis kontrakten omfatter returreise for å sikre at leietaker kommer hjem. Ekstrakostnadene for en slik returreise skal deles likt av ARNØY BRYGGE AS og den reisende. I alle andre tilfeller vil ekstrakostnadene dekkes av leietaker.

9. Leietakers ansvar

9.1. Leietaker skal behandle boenheten med inventar, og alt annet materiell som overlates leietaker, forsvarlig. Boenheten og alt annet materiell som overlates leietaker skal tilbakeleveres i samme stand som ved overtakelse.

9.2. Hvis ikke annet er avtalt, forplikter leietaker seg til å forlate boenheten i ryddet og grundig rengjort stand. Herunder skal leietaker være spesielt oppmerksom på rengjøring av kjøleskap, fryser, komfyr, ovn, grill, bad og sanitære installasjoner. Boenheten skal forlates i samme stand som man selv ønsker å overta det. Omkostninger ved manglende eller mangelfull sluttrengjøring faktureres leietaker. Selv om leietaker har bestilt sluttrengjøring, skal leietaker ordne oppvask, tømme kjøleskap samt rydde i og rundt feriehuset før avreise.

Sluttvask kan bestilles hvis ønskelig. I de tilfeller sluttvask er inkludert, er det spesifisert på ordrebekreftelse.

9.3. Leietaker plikter å erstatte eventuelle skader som forvoldes på eiendom, bosted med inventar, båter, motorer, redskap m.m. og har et tilsvarende ansvar for slike skader forvoldt av personer som deltar i leien eller som leietaker på annen måte gir adgang til eiendommen.

9.4. Båtutleie:

Ved leie av båt skrives egen kontrakt per båt. Båtleier må være født før 1.Januar 1980 eller inneha båtførerbevis. Det er leietakers ansvar å inneha de riktige sertifiseringer i hht Norsk Lov for å kunne føre en båt.
Det er leietakers ansvar å sette seg inn i Norsk Lov vedrørende turistfiske i Norge. Ved leie av båt, kreves det forsikringspremie og sikkerhet for egenandel etter gjeldende prisliste.

9.5 Det kan tilkomme ekstra kostnader for bruk av sauna, vedfyring og badestamp. Dyr er ikke tillatt inne i boenheter på Arnøy Brygge. Hvis man allikevel tar dyr inn i boenhetene tilkommer et gebyr på kr 3.000,- Medbringes dyr, skal dette avtales på forhånd.

10. Provisjon:

I de tilfeller hvor provisjon er avtalt, vil dette ikke gjelde for AV-utstyr, alkohol, blomster og ekstra bemanning og overtidsbetaling, MVA, eksterne tjenester, osv. Merk at provisjon kun utbetales på faktisk forbruk. No-show og eventuelle kanselleringsgebyr vil få avtalt provisjon sats.

 

 

KANSELLERING / REDUSERING

 

11. Generelt

Alle avbestillinger og endringer av bestillingen må meldes ARNØY BRYGGE skriftlig. Ved avbestilling av mer enn 30 % av bestilling forbeholder ARNØY BRYGGE seg retten til å foreta en prisjustering.

13. Kansellering / Avbestilling

13.1 Avbestilling skal sendes til epost: [email protected] , og gjelder fra den dagen den er ARNØY BRYGGE AS i hende.

13.2 Ved avbestilling kreves følgende gebyrer:

13.3 Ved avbestilling fra bestillingsdato til 60 dager før ankomst refunderes ikke forskuddsbetalingen på 20%.

13.4 Er det mindre enn 60 dager til ankomst refunderes ikke betalt beløp.

13.5 Hvis resterende 80% ikke er betalt innen 60 dager før ankomst, forbeholder ARNØY BRYGGE AS seg retten til å kansellere bookingen.

13.6 Skjæringstidspunktet for de ovennevnte døgn er den forutgående midnatt.

13.7 Dersom leietaker kan få en annen person til å overta leieavtalen i samme tidsrom og til samme pris, og denne personen skriftlig aksepteres av ARNØY BRYGGE AS, kan leieavtalen overdras til denne personen mot et gebyr på NOK 500. Det samme gjelder avtaler om tilleggstjenester direkte tilbydd av ARNØY BRYGGE AS. ARNØY BRYGGE AS kan avvise endring av reisepersonell, dersom erstatningsleietaker ikke er egnet for de spesielle reisekravene eller hans / hennes deltakelse er imot lovbestemmelser eller regulatoriske tiltak. Erstatningsleietaker og den opprinnelige leietaker er solidarisk ansvarlig ovenfor ARNØY BRYGGE AS med hensyn til reiseprisen og alle tilleggskostnader som oppstår som følge av at en tredjepart inngår kontrakten.

13.8 Dersom leietaker har bestilt transport gjennom ARNØY BRYGGE AS, må en eventuell avbestilling av transportbestillingen også gjøres gjennom ARNØY BRYGGE AS. Adgangen til å avbestille transportbestillinger er begrenset av transportselskapenes vilkår, og er kun mulig i den grad avbestillingen aksepteres av transportselskapene. Eventuelle kostnader og gebyrer i forbindelse med avbestillingen må dekkes av leietaker.

13.9 Leietaker må selv ordne med reiseforsikring og/eller avbestillingsforsikring som dekker eventuelle kostnader som følge av at sykdom eller andre omstendigheter gjør at leietaker ikke kan benytte bestilte feriehus og/eller tilleggstjenester.

13.10 ARNØY BRYGGE AS anbefaler at personer som bor i et EU/EØS-land, medbringer Europeisk Helsetrygdkort (EHIC) på reisen i tillegg til reiseforsikringen.

13.11 Ved en eventuell avbestilling av oppholdet, skal selve avbestillingen meddeles ARNØY BRYGGE AS, mens et eventuelt krav om økonomisk kompensasjon skal rettes til forsikringsselskapet.

13.12 Alle reduksjoner er basert på siste oppdaterte og bekreftet antall. Ved kansellering/redusering som er utover fristene over, har ARNØY BRYGGE AS rett til å få full betaling for de ekstra avbestilte rommene, antall deltakere og andre forhåndsbestilte varer og tjenester. Ved kansellering av lunsj/middag vil rimeligste meny (om ikke annet booket) være utgangspunkt. Hvis en deltaker ikke sjekker inn som avtalt til første ankomstdag, vil det belastes no-show, og de resterende reserverte døgn vil kanselleres.

 

BETALING

14. Betaling

14.1 Ved bestilling forfaller første rate på 20 % av samlet pris til betaling 7 dager etter at bindende avtale er inngått. Ved online booking med kredittkort, vil kredittkortet belastes 100 % av samlet pris umiddelbart. Alle reisedokumenter sendes leietaker samtidig som ordrebekreftelse. Andre rate på 80 % av samlet pris forfaller til betaling 60 dager før leieperiodens start, og skal være ARNØY BRYGGE AS i hende senest på dette tidspunktet. Hvis ikke annet er avtalt, sendes fakturaene som e-pay link, det vil si en link til betaling med kredittkort.

14.2 Ved bestilling 59 dager før leieperiodens start eller senere forfaller den samlede prisen for tjenesten til betaling umiddelbart etter at bindende avtale er inngått. Ved online booking med kredittkort, vil kredittkortet belastes den samlet prisen umiddelbart. Alle reisedokumenter sendes leietaker så snart betalingen er registrert.

14.3 Prisene for fiskegjester er basert på ukesopphold og leie av boenhet og båt. Kortere opphold har høyere pris.

14.4 Dersom ARNØY BRYGGE AS skal bistå leietaker med bestilling av transport som fly og tog, forfaller prisen for transporten til betaling umiddelbart etter at bindende avtale er inngått. Bestemmelsene om betaling i punkt 2.1 til 2.3 gjelder ikke ved betaling for transport. Ved bestilling av lokal transport på Arnøyene, som resten av ordren.

14.5 Dersom betalingsbetingelsene i punkt 13.1 til 13.4 ikke overholdes, vil dette betraktes vesentlig mislighold, og berettige ARNØY BRYGGE AS til å heve den inngåtte avtalen. ARNØY BRYGGE AS vil forsøke å varsle leietaker før avtalen heves. Leietakers betalingsforpliktelse reguleres av punkt 4. Avbestilling.

14.6 Eventuell visumsøknad koster invitasjon NOK 75 pr. person, minimum NOK 300.

14.7 Et tillegg kan gjelde for betaling gjort med kredittkort. Dette vil bli spesifisert ved online bestilling. Dette beløpet dekker de ekstra kostnader forbundet med kredittkorttransaksjoner. Under visse omstendigheter kan du være underlagt ytterligere gebyr pålagt av din kortutsteder. Spørsmål knyttet til slike gebyr må rettes til kortutsteder.

14.9 ARNØY BRYGGE AS forbeholder seg retten til å endre pris som er avtalt i reisekontrakten som følger: Endringer i pris etter kontraktens inngåelse vil bli tillatt i tilfelle av økning i transportkostnader eller gebyrer for visse tjenester som påløper, for eksempel havn eller flyplass avgifter, som ikke kunne forventes, eller i tilfelle endringer i offentlige skatter og avgifter.

 

15. Øvrige bestemmelser

15.1. Det tas forbehold om trykkfeil på ARNØY BRYGGE AS sine nettsider, kataloger og annet markedsføringsmateriell. ARNØY BRYGGE AS er ikke økonomisk ansvarlig for eventuelle trykkfeil eller annen ubevisst feilinformasjon som kommer leietaker til skade

15.2. Tvister mellom leietaker og ARNØY BRYGGE AS skal løses i minnelighet.

 

 

 

ARRANGEMENTER / KONFERANSER

Generelle vilkår og betingelser for arrangementer og konferanser

Alle priser i dette tilbudet er basert på det forespurte tjenesteomfanget. Ved en reduksjon på mer enn 10% av det opprinnelige totale volumet (før signering) forbeholder ARNØY BRYGGE seg retten til å justere prisene og betingelsene for tilbudet. Alle priser i dette tilbudet er i Norske kroner (NOK) og inkluderer gjeldende momssats. Dersom momssatsene justeres mellom kontraktsignering og gruppens ankomst vil prisene bli justert tilsvarende.

Betaling:

ARNØY BRYGGES foretrukne betalingsmåte er med kredittkort. ARNØY BRYGGE forbeholder seg retten til å be om forhåndsbetaling. Dersom betaling med faktura er ønskelig, må dette være avtalt ved bestilling. Dersom faktura etter endt arrangement blir forespurt, må ARNØY BRYGGES kredittansvarlige godkjenne dette på forhånd. Se våre generelle vilkår og betingelser for mer informasjon.

Dersom møterom eller arrangement er reservert:

Tilbudte møteromsleie og konferansepakker er gyldige på grunnlag av ønsket antall deltakere. I tilfelle antall deltakere blir redusert mer enn i henhold til kanselleringsbetingelsene som er avtalt, forbeholder vi oss retten til å belaste en ekstra møteromsleie per dag for å erstatte det manglende beløpet.

Tidspunkt for opp- og nedrigg av arrangementet må avtales skriftlig med ARNØY BRYGGE på forhånd. Endringer av oppsett i lokalet som avviker fra kontrakt / tidligere avtalt oppsett mindre enn 2 virkedager før arrangementets start kan medføre ekstra kostnader.

Kanselleringsbetingelser per bekreftet gruppestørrelse:

Kansellering gratis før ankomst

1-10 deltakere

10-30 deltakere

31- 70 deltakere

71-150 deltakere

Inntil 7 dager

5%

5%

0 %

0%

Inntill 14 dager

10%

10%

0 %

0%

Inntill 60 dager

50%

25%

10%

10%

Inntill 90 dager

70%

25%

50%

50%

Inntill 120 dager

100%

70%

70%

70%

Inntill 180 dager

100%

100%

100%

100%

 

 

 

 

 

 

Kanselleringsfrister i tabellen over gjelder for begge parter. Eventuelle endringer i denne kontrakten må gjøres skriftlig og bekreftes av begge parter.

Newsletter


You are now subscribed