På folkemunne blir Sør og Nordarnøy kalt Arnøya. Navnet Arnøy kommer av ordet are som betyr ørn. ''Areøene'' er først nevnt i vikingtiden. God historisk dokumentasjon har en først fra 1800 tallet da Arnø (som det het den gangen) utviklet seg til å bli et handelssenter i Ytre Salten.

Historien om Nordarnøy handelssted 

Med sin gode beliggenhet i forhold til datidens seilende kommunikasjon ble Arnøy et naturlig stoppested for trafikken fra og til Bergen og Lofoten. Som alle andre slike handelssted var de i besittelse av mye god jord. Da den nye fjøsen ble bygget omkring 1850, var det plass til over 20 melkekyr, hester, griser og sauer.

gammelgården

Arnø handelssted nådde sin storhetstid i de gode sildeårene på slutten av 1800-tallet. Men her som så mange andre plasser så ble mellomkrigstiden en påkjenning på økonomien. Det opprinnelige handelsstedet fikk sin bane under krigen da tyskerne okkuperte alle bygninger.

Gjert Karlsen (far til Jon G. Karlsen som nå driver gården) og hans kone Elise, kjøpte stedet i 1948 etter sin tante som døde under krigen. I 1952 ble det satt opp en tyskerbrakke midt oppe på øya til nytt bolighus, og driftsbygningen (fjøset) ble flyttet dit, slik at det kunne drives et moderne gårdsbruk der hvor jordveien var. Elise og Gjert Karlsen drev jordbruk, butikk, fiskemottak, post og ekpedisjon. Noen sesonger på lofotfiske ble det også for Gjert. Etterhvert som barna ble voksne tok sønnen Gunvald Karlsen over butikk, post, fiskemottak og ekspedisjon. Gjert døde i 1956. Da var sønnen Jon Gisle 11 år og ble da nødt til å drive gården sammen med sin mor, Elise. Gunvald flyttet til Bodø på slutten av 60-tallet og startet forskjellige butikker der (GK-kolonial, Ritz og Kjøttsenteret) Butikken ble da solgt til Stine og Johan Hjalmarsen.   

Jon Gisle har drevet med gårdsbruk siden han var 11 år, og holdt det gående i 55 år. Han er gift med Unni. De har to barn, Mabel Susanne og John Kristian. I tilegg til dette har han hatt et brennende engasjment for lokalsamfunnet og Gildeskål. Han har vært styreleder for Gigante, Fiksekroken, Sjøfossen Kraftlag og har to perioder som ordfører etc. Unni og Jon Gisle er fremdeles en viktig del av driften i famileibedriften. 


Skolehuset ble bygget i ca 1920. Skolen var av gammeldags sort, med kun ett undervisningsrom hvor barna gikk en til to uker av gangen og hadde fri tilsvarende når neste pulje skulle ha undervisning.Tiden før, under og retter krigen var det yrende liv på Nordarnøy som da hadde et folketall på opp mot 130 personer. Hovednæringen var den tradisjonelle "feskarbonden". Feskarbonden var en famile, der mannen drev fiske og hjalp til hjemme når han var på land og selvfølgelig med våronn og slåttonn. Kona var "bare" hjemme og hadde ansvar for drift av fjøset, hjemmet med barn. Barn var det gjerne mange av i den tiden. 

Butikken ble flyttet fra handelsstedet til Sørhavn i begynnelsen av 1930-tallet. Her var det bedre havn slik at lokalbåtene og fiskemottak fikk bedre forhold. Det var også selvfølgelig postbetjening i samme bygg. 

Sørhavn

Men dessverre, nye tider innhentet også øya vår og på 60-tallet reiste de fleste ungdommer til byene for å ta utdanning, - og kom aldri igjen. Skolen trengte sårt  fornying og løsningen behovet for nye skole, ble at det ble bygget bru til Sørarnøy. Primus motor for å få bygget bro over Arnøysundet var en lærer som het Mevik. Broen til Sørarnøy var nok redningen for Nordarnøy som sto i fare for total avfolking den gangen.

I tiden etter broen var det naturlig nok Sørarnøy som fikk det meste av tilflytting og utvikling. 

Post, butikk, ekspedisjon er borte fra Nordarnøy og det lå en stund an til en dyster fremtid med en faretruende høy gjennomsnittsalder og bare 10-12 yrkesaktive. Skolebussen gikk ikke og det var nesten ingen barn i skolepliktig alder igjen. 

Det som har skjedd de siste årene er at utviklingen har snudd og Nordarnøy har nå over 40 yrkesaktive og ca 10barn i barnehage eller skolepliktig alder. Det er bygd nye bolighus og det er flere bedrifter i vekst innen reiseliv, bygg/anlegg og marin næring. Arnøy Brygge AS har bidratt med å bygge opp et reiselivsanlegg med 74 sengeplasser, 15 utleiebåter, ny flott restaurant med møteromsfasiliteter og gjestebrygge. 

Fjøset fra 1850 som sto på handelsstedt er nå blitt til kontorlokaler for ARNØY BRYGGE og ARNØYBYGG.  

ARNØY BRYGGE ligger på samme sted hvor det tidligere handelsstedet lå, og er nå en  moderne reiselivsbedrift med besøkende fra hele verden, men hovedvekt på Europa og Russland.